top of page
น้ำมันเมล็ดในปาล์ม ปี๊บ มงกุฎ

Refined Palm Kernel Oil 18 lt.

น้ำมันเมล็ดในปาล์ม 18 ลิตร

Contain: 18 lt. / Tin

บรรจุ: 18 ลิตร / ปี๊บ

น้ำมันปาล์มเมล็ดใน ปี๊บ
น้ำมันปี๊บ กล้วยทอด
bottom of page