top of page
น้ำมันเมล็ดในปาล์ม มงกุฎ ถุง

Refined Palm Kernel Oil 1 lt.

น้ำมันเมล็ดในปาล์ม 1 ลิตร

Contain: 12 Bags / Box

บรรจุ: 12 ถุง / ลัง

น้ำมันเมล็ดในปาล์ม ทดแทนน้ำมันมะพร้าว
น้ำมันปาล์มเมล็ดใน ถุง ยกลัง
bottom of page